top of page

ניהול פרוייקטים החל משלב היזמות

למה זה כדאי?

בחינת כדאיות של קרקע עבור יזמים– ניתוח כלכלי ואדריכלי

הובלה בשינוי יעוד קרקע לניצול זכויות

ליווי בקבלת כל האישורים והיתרים דרך הבנייה ועד אכלוס

bottom of page