top of page

מגוון השירותים

תכנון

 • ליווי היזם משלב מוקדם של הפרויקט

 • הכנת פרוגרמה להקמת הפרויקט כולל בדיקה כלכלית והנדסית.

 • תכנון תקציבי.

 • הגדרת הנחיות תכנוניות לאדריכל ולמתכננים.

 • ניהול ומעקב  בקבלת אישורים.

 • התקשרות עם מתכננים ויועצים.

 • ניהול  תכנון.

 • עריכת לוחות זמנים.

 • עריכת  החומר החוזי לצורך התקשרות עם קבלנים.

 • ארגון מכרזים,ניתוח הצעות,ניהול מו"מ עם קבלנים.

 • מעקב תקציבי.

ניהול

פיקוח

 • פיקוח מקצועי במהלך הביצוע.

 • בדיקת ואישור חשבונות קבלנים.

 • ביקורת סופית ומסירה ללקוח.

 • שימוש בידע ההנדסי והמקצועי לצורך ליווי תהליכי יזמות והשקעות נדל"ן בארץ ובחו"ל.

 • תהליך בחינת ההשקעות באורינטצייה הנדסית.

 • בחינת כלכלית לביצוע יזמויות תוך בחינת שוק וניהול תהליך היזמות.

 • כיום ריכוז פעילות היזמות מתמקד בהשקעות נדל"ן בספרד.

יזמות והשקעות בינלאומיות - נדל"ן בספרד

bottom of page